Едуцирани и информирани граѓани

предуслов за транспарентни институции

За проектот

Информирање на граѓаните од Вардарски плански регион за квалитетот на планирањето и степенот на реализација на општинските буџети со цел подобрување на отчетноста на деветте локални самоуправи од регионот за управувањето со јавни пари, како и подобрување на достапноста на информациите до граѓаните преку можност за тековно следење на финансиските резултати на општините.

image
АНАЛИЗА: "Планираните буџети на општините од Вардарскиот плански регион тешко се реализираат во реалноста" - Македонска верзија

АНАЛИЗА: "Планираните буџети на општините од Вардарскиот плански регион тешко се реализираат во реалноста" - Англиска верзија
Отворена база на податоци за планираните и реализираните буџети на општините од Вардарски плански регион

Реализирани буџети по глава на жител на општините од Вардарскиот плански регион

За организацијата

Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес од Велес е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и локалните заедници, како и заради вршење на дејности и активности за поттикнување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетничките односи и економски развој на територијата на Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законот.

контакт