Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес од Велес е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и локалните заедници, како и заради вршење на дејности и активности за поттикнување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетничките односи и економски развој на територијата на Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законот.

Визија

Ние сме лидер организација во земјата, која придонесува за подобрување на демократските процеси и одржливост, развој на локално и национално ниво.

Мисија

Да ги поттикнеме граѓанките и граѓаните да бидат креатори на демократските процеси и текови во општеството и да иницираат промени кои ќе го подобрат квалитетот на животот на секој поединец во заедницата.


Тимот на АКТИВО

  • Дејан Ристов
  • Даниела Ковиловска
  • Славица Ќучукова Николова
  • Марија Алчева
  • Сања Јорданова
  • Пенчо Кимов

 

Статут

Преземи

Портфолио

Преземи

Документи

Годишен извештај 2017

Годишен извештај 2018
Завршна сметка 2018

Годишен извештај 2019
Завршна сметка 2019