Центарот на активни граѓани АКТИВО, Велес, изработи Каталог на услуги на општина Чашка. Целта на Каталогот е граѓаните на едно место да ги имаат сите потребни информации за услугите кои што ги нуди општината, односно да знаат кај кого треба да се обратат за да добијат одредена услуга, колку е рокот на испорака на услугата, кои документи се потребни за истата да ја добијат од општината и колку таа чини.

Каталогот може да се превземе од следниот линк.

КАТАЛОГ НА УСЛУГИ НА ОПШТИНА ЧАШКА

“ГО и Медиуми против корупција-Коалиција за нулта толеранција” поддржан од ЕУ а го спроведуваат ТМ и НВО Инфоцентар.
Оваа публикација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на публикацијата единствено е одговорно Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО и таа не мора да ги одразува гледиштата на Европската Унија.