Инфо корнери за промоција на проектот

Во четирите локални самоуправи Велес, Градско, Лозово и Чашка организиравме Инфо корнери на кои го промовиравме проектот „Подобрена информираност како превенција за корупција“. Покрај промоцијата на овие средби со граѓаните им ги поделивме претходно подготвените и испечатени каталози на услуги од кои тие може се информираат за услугите кои што ги нудат локалните самоуправи.

Каталог на услуги на Општина Чашка

Центарот на активни граѓани АКТИВО, Велес, изработи Каталог на услуги на општина Чашка. Целта на Каталогот е граѓаните на едно место да ги имаат сите потребни информации за услугите кои што ги нуди општината, односно да знаат кај кого треба да се обратат за да добијат одредена услуга, колку е рокот на испорака на услугата, […]

Каталог на услуги на Општина Лозово

Центарот на активни граѓани АКТИВО, Велес, изработи Каталог на услуги на општина Лозово. Целта на Каталогот е граѓаните на едно место да ги имаат сите потребни информации за услугите кои што ги нуди општината, односно да знаат кај кого треба да се обратат за да добијат одредена услуга, колку е рокот на испорака на услугата, […]

Каталог на услуги на Општина Градско

Центарот на активни граѓани АКТИВО, Велес, изработи Каталог на услуги на општина Градско. Целта на Каталогот е граѓаните на едно место да ги имаат сите потребни информации за услугите кои што ги нуди општината, односно да знаат кај кого треба да се обратат за да добијат одредена услуга, колку е рокот на испорака на услугата, […]

Каталог на услуги на Општинa Велес

Центарот на активни граѓани АКТИВО, Велес, изработи Каталог на услуги на општина Велес. Целта на Каталогот е граѓаните на едно место да ги имаат сите потребни информации за услугите кои што ги нуди општината, односно да знаат кај кого треба да се обратат за да добијат одредена услуга, колку е рокот на испорака на услугата, […]

Одржани четири средби за иницијативи

Тимот на Центарот на активни граѓани АКТИВО одржа четири поединечни средби за иницијативи со жените од Горно Оризари, Чашка, Росоман и Градско во рамки на проектот „Вклучување на жените од рурални средини во креирање на локални политики“. Целта на средбите беше жените да предложат по една иницијатива која финасиски би се поддржала од проектот а […]

Јавен настан за идентификување на потребите на жените од Лисиче

Повеќе од педесетина жени од Лисиче, општина Чашка на јавен настан ги лоцираа проблемите кои ги имаат во местото во кое што живеат. Поправка на улиците, постојана вода за пиење, лулашки и паркови за деца, место за дружење  за пензионерите, поправка на селскиот дом и игралиште беа клучните потреби на жените од ова место. Идентификуваните […]

Јавен настан за идентификување на потребите на жените од Иванковци

Повеќе од педесетина жени од Иванковци на јавен настан ги лоцираа проблемите кои ги имаат во местото во кое што живеат. За прв пат идентификуваните потреби се сведуваат на неколку клучни работи кои беа повеќе пати повторувани од жените. Доктор со амбуланта, аптека, градинка, нормални услови за работа во училиштето, односно проширување на неговиот капацитет, […]

Јавен настан за идентификување на потребите на жените од Башино село

И жителките на Башино село ги споделија со нас потребите кои ги имаат во населеното место и побараа нивно решавање. Повеќе од педесетина потреби беа идентификувани од жените кои беа мотивирани да се вклучат во креирање на локалните политики.  Идентификуваните потреби од жените ќе бидат доставени до локалната самоуправа за да ги има во вид […]