Завршни сметки

Завршна сметка Демир Капиjа за 2013-приходи
Завршна сметка на Демир Капија за 2013- расходи
Завршна сметка на Демир Капија за 2013-посебен дел
Завршна сметка на Демир Капија за 2014-приходи
Завршна сметка на Демир Капија за 2014-расходи
Завршна сметка на Демир Капија за 2014-посебен дел
Завршна сметка Демир Капиjа за 2015-приходи
Завршна сметка за Демир Капија 2015-расходи
Завршна сметка Демир Капиjа за 2015-посебен дел
Завршна сметка на Демир Капија за 2016-приходи
Завршна сметка на Демир Капија за 2016-расходи
Завршна сметка на Демир Капија за 2016-посебен дел
Завршна сметка за Демир Капија за 2017-приходи
Завршна сметка за Демир Капија за 2017-расходи
Завршна сметка за Демир Капија за 2017-посебен дел

Инфографици